Bel voor een afspraak: 074 266 33 89

Update Coronavirus

Beste bezoekers van Fysiotherapie Fleminghof Borne,

Onze praktijk is tijdelijk gesloten vanaf 23 maart tot 6 april vanwege de onrust die er onder de mensen leeft rondom het coronavirus. Uit gezondheidsoverwegingen voor onze cliënten en onze medewerkers hebben wij dit zeer moeilijke besluit genomen. 

Vanaf vandaag stoppen, voor twee weken, de fysieke behandelingen bij Fysiotherapie Fleminghof. Dit betekent dat alle afspraken voor behandeling die in deze periode gepland staan alsnog komen te vervallen. Dit is voor uw gezondheid en de gezondheid van onze medewerkers.
In noodgevallen of bij acute klachten kijken we per patiënt of behandeling aan huis mogelijk is. 

Bescherming kwetsbare groepen

Als fysiotherapeuten hebben wij meer dan gemiddeld contact met mensen die tot de kwetsbare groepen worden gerekend: Ouderen, mensen met kanker, mensen met hart-, vaat- en longaandoeningen, diabetes en/of verminderde weerstand tegen infecties. En dat zijn precies de groepen mensen die op dit moment extra in bescherming moeten worden genomen. De beste manier hiervoor is nu afstand houden om ongewenste verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wij blijven bereikbaar voor advies!

U staat er niet alleen voor. De praktijk en onze therapeuten blijven voor u bereikbaar. Onze fysiotherapeuten maken zoveel mogelijk gebruik van behandeling op afstand door middel van email, telefonisch contact en oefen-apps. Dus we zijn en blijven in de buurt! Ook zullen wij met onze patiënten regelmatig contact onderhouden. Voor vragen zijn we uiteraard bereikbaar per telefoon: 074-2663389 of per email:

Blijf in beweging

Blijven bewegen is van groot belang! Heeft u hierbij begeleiding nodig, laat ons dat weten, wij kunnen u daarbij adviseren. Vanaf deze week passen wij al online fysiotherapie begeleiding binnen onze praktijk toe. Dit doen wij via Physitrack. Op deze wijze zullen wij u op afstand middels oefeninstructie en adviezen toch blijven begeleiden. Ook worden er oefensessies georganiseerd op afstand via een live verbinding op de computer voor speciale doelgroepen zoals ZwangerFit® en MamaFit®.

Fysiotherapiepraktijken Borne gaan dicht

De tijdelijke sluiting van de Bornse fysiotherapiepraktijken is een gezamenlijk besluit van alle fysiotherapiepraktijken in Borne.

Vragen? Bel of mail ons

Heeft u vragen of wilt u overleggen met uw behandelaar? Bel of mail ons via: 074-2663389 of 

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

We hopen dat we u, als deze onrustige tijd voorbij is, weer van dienst kunnen zijn in onze praktijk.
Pas goed op uzelf en elkaar!

Gezonde groet,
Collega’s Fysiotherapie Fleminghof Borne

Neem contact met ons op als u vragen heeft

Fysiopraktijk Fleminghof, gevestigd aan Gezondheidscentrum Fleminghof Fleminghof 5 7622 MB BORNE, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Fysiotherapie Fleminghof hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Fleminghof houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Fleminghof zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via:

Gezondheidscentrum Fleminghof Fleminghof 5
7622 MB BORNE
+31 74 266 33 89

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiopraktijk Fleminghof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gezondheidsgegevens
 • Verzekeringsgegevens
 • ID of paspoortnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Fysiopraktijk Fleminghof verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fysiopraktijk Fleminghof verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Fysiopraktijk Fleminghof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens van patiënten of leveranciers worden door Fysiotherapie Fleminghof verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. het lichamelijke onderzoek;
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. medische training, FysioTrain;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. Zwangerfit
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. afvallen onder begeleiding

Geautomatiseerde besluitvorming

Fysiopraktijk Fleminghof neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fysiopraktijk Fleminghof) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fysiopraktijk Fleminghof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:
 
 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Delen van persoonsgegevens met derden

Fysiopraktijk Fleminghof verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fysiopraktijk Fleminghof gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Analytische cookies

Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Fysiopraktijk Fleminghof zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Fysiopraktijk Fleminghof wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fysiopraktijk Fleminghof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

Ons team van specialisten staat voor u klaar!

Neem nu contact met ons op! 

gebouw

Fysiotherapie Fleminghof

Gezondheidscentrum Fleminghof
Fleminghof 5
7622 MB BORNE 

Telefoon: 074 2663389
Email:

Contactformulier

Openingstijden

 • Maandag 7:00 - 20:30
 • Dinsdag 7:00 - 21:00
 • Woensdag 7:00 - 20:00
 • Donderdag 7:00 - 20:30
 • Vrijdag 7:00 - 18:30
 • Zaterdag op afspraak